Privacy statement

Laatst bijgewerkt: Mei 2018

Contactgegevens

Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V.
Van den Bergsweg 18
7442 CK NIJVERDAL
0548-610555

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een ieder die met persoonsgegevens werkt, zoals gegevens van medewerkers en contactgegevens van relaties, krijgt te maken met deze wetgeving. Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. van u verzamelt via onze interactie met u en via onze website, en hoe we die gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keulen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. neemt geen besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens sollicitatie

Na het einde van de sollicitatie procedure worden uw gegevens binnen 4 weken verwijderd. Bij het geven van expliciete toestemming kan dit worden verlengd tot een periode van maximaal 1 jaar na sluiten van de sollicitatie procedure.

Gegevens aangemaakte accounts en/of ingevulde formulieren

De verkregen gegevens door ingevulde informatie op de website blijven  behouden tot dat deze worden verwijderd door de maker. Dit is mogelijk door een verzoek zoals gesteld in deze privacy verklaring en/of door het verwijderen van uw account.

Statistische gegevens

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers  www.keulen.com gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. De Verkregen data wordt binnen een jaar na ontvangen verwijderd conform de normen wet op de AVG.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Let op: sommige van onze producten bevatten koppelingen naar producten van derden waarvan het privacy beleid afwijkt van dat van Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. Als u aan een van die producten/diensten persoonsgegevens verstrekt, vallen uw gegevens onder het privacy beleid van het desbetreffende product/dienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@keulen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden afdwingen. Zo kan het zijn dat wij uw verzoek niet kunnen honoreren, omdat wij aan wettelijke verplichting(en) moeten voldoen.

Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken

Door Van Keulen Interieurbouw verzamelde persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nijverdal. Voor informatie over opslag betrekkende derde partijen kunt u contact opnemen via info@keulen.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Keulen Interieurbouw Nijverdal B.V. neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@keulen.com